Nabízíme tyto služby:

- Projektování staveb a odborný dozor v oboru požární bezpečnosti staveb (ČKAIT 1201830) 

- Provádění požárních ucpávek Promat oprávněnou osobou

- Zpracování předepsané dokumentace dle zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Jedná se o dokumentaci PO dle §27 odst.1 vyhlášky 246/2001:

 • začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požárů
 • řád ohlašovny požárů
 • požární kniha
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky PO, popř. požární hlídky
 • dokumentace obsahující doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech
 • provádění preventivních prohlídek se zápisy do požární knihy a upozornění na nedostatky, - označování pracoviště a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO
 • poradenská činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb
 • účast při kontrolách státního požárního dozoru a podílení se na odstraňování zjištěných nedostatků.
 • zajištění oprávnění při nebezpečných činnostech mimo běžný provoz ( např. svařovací práce)

- Zpracování posouzení požárního nebezpečí pro činnosti s „vysokým požárním nebezpečím“

- Vybavení prostor a objektů příslušnými hasícími přístroji, hadicovými systémy (hydranty), autonomními hlásiči, požárními dveřmi a revizními dvířky

- Zajištění pravidelných revizí přenosných hasících přístrojů a hadicových systémů (hydrantů)

- Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti PO

- Poradenská činnost a zajišťování povinností vyplývajících ze zákona 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů. ( zejména § 5 a 6 zákona )